Йорданова

*Бракоразводен адвокат: издръжка, родителски права, развод, домашно насилие*

Изгревът над Черно море 

МЕНЮ РАЗВОД

ИЗДРЪЖКА

РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Адвокат Милка Йорданова е завършила Софийския университет "Св. Климент Охридски". Упражнява право над 30 години, от които почти половината е стаж като съдия (с ранг съдия във ВКС и ВАС) в Брачна колегия (III ГО), Софийски районен съд, където е разгледала и свършила общо около 4000 дела.

гр. СОФИЯ, ж.к. Младост 4, до Бизнес парк "София"

КАРТА GOOGLE

yordanova@mail.com 0888973520 attorney.yordanova@abv.bg

Обаждане с натискане на номера. Работно време от 10 до 18 часа източноевропейско стандартно време (EET) без събота и неделя.

Адвокат Йорданова осъществява правна помощ и защита в София и Перник.

* издръжка и увеличение на издръжка (минималната издръжка на дете е 152,50 лв. от 1 януари 2020 г.);

* родителски права, пътуване на дете в чужбина, домашно насилие...;

* развод по взаимно съгласие (таксите, разноските в производството и възнаграждението за адвокат могат да се поделят поравно) и поради разстройство на брака;

* образуване на изпълнително дело;

Заплатените от ищеца такси, разноски в производствата по-горе и възнаграждение за един адвокат се заплащат от ответника съразмерно с уважената част на иска - чл.78, ал.1 от ГПК!

* консултация и съвет.

Детето Домашно насилие Сертификати 1 Сертификати 2English language

Възнаграждения Регламент (ЕС) № 2201/2003 Столична община (райони)

Агенция по вписванията

Защита на авторски права на архитекти. Регистрация на патенти и търговски марки, поддръжка, подновяване -

Търговски марки, авторски права, сертифициран представител по индустриална собственост Йордан Политов

Copyright©2011-2020 Milka Yordanova

Добре дошли на всички посетители от/Welcome to all visitors from:

Albacete,  Amsterdam, Ankara, Antwerp, Arona, Ashburn, Athens, Aveley, Aylesbury, Aytos, Barcelona, Beirut, Berlin, Blagoevgrad, Bolzano, Bonn, Botevgrad, АВТОР.ЕЮ Йордан ПолитовBratislava, Bremen, Brno, Brussels,

Burgas, Burgundy, Bursa, Cheshunt, Chicago, Cologne, Copenhagen, Corfu, Darmstadt, Dortmund, Dublin, Duisburg, Dulovo, Dupnica, Dusseldorf, Edmonds, Essen, Frankfurt, Freiburg,Ghent, Gloucester, Hamburg, Hannover, Hastings, Heidelberg, Heraklion, Ile-de-France, Istanbul, Izmir, Kallithea, Kuwait City, Lagos, Landau, Lecco, Limassol, Linz, Louton, Mannheim, Marburg, Mardid, Milan, Munich, Naples, New York, Newbury, Norwich, Nuremberg, Oslo, Ottawa, Pamplona, Passau, Patras, Pernik, Philadelphia, Pleven, Plovdiv, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Pune, Radom, Rome, Rotterdam, Ruse, Samokov, Skopje, Sofia, South Pasadena, Stara Zagora, Stockholm, Stuttgart, Syracuse, The Hague, Thessaloniki, Toronto, Troyan, Valencia, Valladolid, Varna, Veliko Tarnovo, Vienna, Wiesbaden, Wismar, Zaragoza ... 

 

РАЗВОД

МЕНЮ

По данни на Националния статистически институт за 2019 г. (https://www.nsi.bg/) общият брой на разводите в България е бил 10859, от който в столицата – 2308 или 21,3%. Изменението в броя на разводите през периода 2004 - 2019 г. може да се види на следващата диаграма:

Развод

По брой на разводите на 1 000 души от населението на България сме под средното ниво за Европейския съюз и се нареждаме след повечето от развитите страни в Западна Европа и света (https://en.wikipedia.org/).

Делът на разводите в столицата спрямо общия брой за страната варира между 18% (2004 г.) и 29% (2007 г.).

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(извлечение)

* Всички брачни искове (в т.ч. за развод) може да се съединяват помежду си. С тях задължително се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

* По брачни искове (в т.ч. за развод) не се постановява неприсъствено решение и решение при признание на иска.

СЕМЕЕН КОДЕКС

(извлечение)

* Встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения помежду си с брачен договор. Брачен договор може да бъде сключен от съпрузите и по време на брака.

* Бракът се прекратява: със смъртта на единия от съпрузите; с унищожаването на брака; с развод.

* Всеки от съпрузите може да иска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен.

* При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.

* След развода съпругът може да възстанови фамилното си име преди този брак.

* Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася за ползването на семейното жилище.

* Ако не се постигне споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

ИЗДРЪЖКА

МЕНЮ

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(извлечение)

* Такси и разноски от ищците - по искове за издръжка не се внасят.

* Иск за издръжка може да се предявява и по постоянния адрес на ищеца.

* Съдът постановява предварително изпълнение на решението, когато присъжда издръжка.

* С иска за установяване на бащинство или майчинство може да се съединява и иск за издръжка на детето.

* Съдът може и служебно да вземе мерки за обезпечение на иска за издръжка.

* Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение.

СЕМЕЕН КОДЕКС

(извлечение)

* Размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител.

* Родителят може да бъде лишен от родителски права, когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

* Право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.

* Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи.

* Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

* Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.

* Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.

* Невиновният за развода съпруг има право на издръжка. Паричната издръжка се изплаща ежемесечно.

* Искът за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс.

* При изменение на обстоятелствата присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде изменена или прекратена.

РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

МЕНЮ

СЕМЕЕН КОДЕКС

(извлечение)

* При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес.

* Ако не се постигне споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

* Съдът решава въпросите, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата като: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности.

* Ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция "Социално подпомагане" или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови.

* Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител.

* Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите. При разногласие те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето.

* Когато родителите не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Те могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им. Ако родителите не постигнат споразумение, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето.

* Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права. Мерките се вземат и когато поради продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

* Родителят може да бъде лишен от родителски права в особено тежки от посочените случаи и когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

* Производството за ограничаване и за лишаване от родителски права се образува по искане на другия родител, на прокурора или на дирекция "Социално подпомагане" пред районния съд по настоящия адрес на детето.

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

МЕНЮ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

(извлечение)

* Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

* За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

* В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда с молба за защита. Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие. Към молбата се прилага и декларация от молителя за извършеното насилие. В деня на постъпване на молбата съдът насрочва открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. Съдът се произнася с решение в открито заседание.

* При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита. Със заповедта за защита съдът налага една или повече мерки за защита.

* Мерки за защита от домашно насилие са: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето.

* Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседани без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.